Statuten

VIB STATUTEN, laatste wijziging gedeponeerd op 9 december 2014

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB.
2. De vereniging is gevestigd te Oegstgeest, en wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:
a. de bevordering en verdediging van de belangen van het thermisch isolatiebedrijf in Nederland, zulks in de ruimste zin van het woord;
b. het behartigen van de belangen van haar leden in hun functie van ondernemer.

MIDDELEN
Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen, met name door:
a. het in stand houden van een zo goed mogelijk geoutilleerd secretariaat;
b. het houden van ledenvergaderingen;
c. het bevorderen van de goede verstandhouding en samenwerking tussen de leden;
d. het bevorderen van bedrijfsrechtspraak;
e. het uitgeven of doen uitgeven van een vakblad/verenigingsorgaan;
f. het bevorderen van een doelmatige en verantwoorde bedrijfsvoering;
g. het bevorderen van de totstandkoming van wettelijke normen voor de thermische isolatie;
h. het bestrijden van oneerlijke concurrentie;
i. het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten;
j. samenwerking, nationaal zowel als internationaal, met andere organisaties, en vertegenwoordiging in colleges, welker werkzaamheid direct of indirect verband houden met het thermisch isolatiebedrijf;
k. deelname aan nationale en internationale exposities;
l. het voordragen van de in artikel 2 sub a genoemde belangen bij overheidsorganen en organen van het maatschappelijk leven.

LEDEN
Artikel 4.
1. Leden der vereniging zijn de ondernemers (voor wat betreft rechtspersonen: de ondernemingen) op het gebied van het thermisch isolatiebedrijf, die tot het lidmaatschap zijn toegelaten.
2. De toelating, bedoeld in het vorige lid, geschiedt door de ballotagecommissie volgens regelen, te stellen bij huishoudelijk reglement. Aan de toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.
3. Van een besluit, waarbij de toelating als lid wordt geweigerd, kan de betrokkene in beroep komen bij het bestuur volgens regelen, te stellen bij huishoudelijk reglement.

Artikel 5.
1. De leden zijn gehouden tot naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen der vereniging en tot nakoming van de verplichtingen, hun opgelegd bij of krachtens besluiten, door de organen der vereniging binnen de grenzen hunner bevoegdheid genomen.
2. Het huishoudelijk reglement bevat de maatregelen, die, ingeval van overtreding of niet-naleving van een reglement of van een bepaald besluit van de algemene vergadering, opgelegd kunnen worden.

Artikel 6.
1. Behoudens het in lid 2 bepaalde worden de lidmaatschapsrechten van leden-vennootschappen uitgeoefend, voor wat betreft:
- naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: door de directeur(en);
- vennootschappen onder firma: door de vennoten;
- commanditaire vennootschappen: door de beherende veno(o)t(en).
Iedere vennoot van een lid-personenvennootschap respectievelijk directeur van een lid-rechtspersonenvennootschap is bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen, mits geen van zijn medevennoten respectievelijk directeuren eveneens van deze bevoegdheid gebruik maakt.
2. De uitoefening van het stemrecht namens leden-vennootschappen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

BUITENGEWONE LEDEN
Artikel 7.
1. Buitengewone leden zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn toegelaten.
2. Als buitengewone leden kunnen niet worden toegelaten ondernemers casu quo ondernemingen, die lid der verenging kunnen zijn.
3. Buitengewone leden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.

ERELEDEN
Artikel 8.
1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel van het bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Ereleden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.
3. Ereleden hebben geen andere rechten en plichten dan die hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.

VERLIES VAN LIDMAATSCHAP
Artikel 9.
1. Het lidmaatschap wordt verloren door:
a. overlijden; is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. opzegging van het lidmaatschap door het lid;
c. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in lid 1 onder b en c kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, zulks schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste zes maanden.
De opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is mogelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Voor opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geldt bovendien dat deze alleen kan geschieden in de in de wet genoemde gevallen, met name ingeval van staking van de uitoefening van het bedrijf van het lid, waardoor niet meer wordt voldaan aan het vereiste van artikel 4 lid 1 (is het zijn van ondernemer in het thermisch isolatiebedrijf).
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken, indien:
a. het betrokken lid, ondanks aanmaning, in gebreke is gebleven aan zijn financiële verplichting te voldoen;
b. het betrokken lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
c. het betrokken lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt.
4. Van een besluit als bedoeld in lid 3, kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10.
1. Behoudens het in lid 2 en lid 3 bepaalde komt de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het bestuur zulks nodig of gewenst acht. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk met vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen. Deze termijn bedraagt tenminste veertien dagen indien een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging voor het eerst aan de orde komt.
2. Heet bestuur belegt telkenjare voor een en dertig mei een algemene vergadering, waarin onder meer de jaarstukken worden behandeld en de bestuursverkiezing plaats heeft.
3. Het bestuur roept voorts een algemene vergadering bijeen wanneer het dit wenselijk acht, alsmede op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering; het verzoek bevat de onderwerpen, welke de ondertekenaars behandeld wensen te zien.
Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na indiening van zodanig verzoek de algemene vergadering heeft bijeengeroepen tegen een datum uiterlijk vier weken na indiening, kan bijeenroeping geschieden door de verzoeker zelf.
4. De algemene vergadering heeft tot taak al hetgeen haar bij of krachtens deze statuten is opgedragen.

BESTUUR
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen, met dien verstande dat:
a. de benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de leden behoudens hetgeen is bepaald in lid 1 sub c. en lid 7 van dit artikel;
b. van andere leden dan leden-natuurlijke personen tot bestuurder benoembaar zijn diegenen die, direct of indirect, bestuurder of (bestuurder van een) vennoot van een dergelijk ander lid zijn;
c. de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd.
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en algemeen bestuursleden, die als zodanig door de algemene vergadering in functie worden benoemd.
3. Ten aanzien van de taken van de penningmeester wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 13 lid 3.
4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de zittingsduur niet langer dan acht achtereenvolgende jaren kan duren. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens plaats hij werd benoemd.
5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.
6. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
7. Aan het bestuur worden uit de buitengewone leden twee personen als gedelegeerde bestuursleden toegevoegd. Deze gedelegeerde bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering uit een door de buitengewone leden opgestelde voordracht.
8. De gedelegeerde bestuursleden hebben in de bestuursvergadering geen stemrecht. Zij hebben daarin wel het recht om het woord te voeren en een adviserende stem uit te brengen.
9. Het bepaalde in de leden 4 tot en 6 is van overeenkomstige toepassing op de gedelegeerde bestuursleden.
Artikel 12.
1. Het bestuur beslist in alle zaken, waarin de beslissing niet is opgedragen of gedelegeerd aan andere organen van de vereniging.
2. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
3. Het bestuur is voor alle bestuursdaden verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.
4. Zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij daarmede geen groter belang voor de vereniging is gemoeid dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00).

SECRETARIS
Artikel 13.
1. De secretaris maakt geen deel uit van het bestuur en wordt als zodanig in functie benoemd en ontslagen door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. Hij kan door het bestuur worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie maanden.
2. De secretaris heeft in de vergaderingen van het bestuur en van de algemene vergadering een adviserende stem.
3. De taken en bevoegdheden van de secretaris worden in het huishoudelijk reglement geregeld. Het bestuur kan de secretaris belasten met de inning en het beheer van de geldmiddelen der vereniging.

VERTEGENWOORDIGING DER VERENIGING
Artikel 14.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris en de penningmeester gezamenlijk handelend.

COMMISSIES
Artikel 15.
1. De algemene vergadering benoemt een ballotagecommissie. De samenstelling de taak van deze commissie worden geregeld bij huishoudelijk reglement.
2. De algemene vergadering kan andere vaste commissies instellen; het bestuur is bevoegd commissies ad hoc in te stellen.
3. De commissies, bedoeld in het vorige lid, dienen desgevraagd of uit eigen beweging het bestuur van advies. Het bestuur kan een commissie machtigen tot het doen van besluiten over bepaalde onderwerpen of categorieën van onderwerpen.

GELDMIDDELEN
Artikel 16.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies der leden, bijdragen, vergoedingen, giften en andere baten. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze, waarop de jaarlijkse contributie en andere periodieke bijdragen worden vastgesteld en de geldmiddelen worden beheerd.

BESLUITVORMING
Artikel 17.
1. Voor de totstandkoming van een besluit bij stemming is, tenzij bij deze statuten of reglement anders is bepaald, de volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, zulks volgens regelen stellen bij huishoudelijk reglement.
2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

VERENIGINGS- EN BOEKJAAR
Artikel 18.
Het verenigings- en het boekjaar lopen van een januari tot en met een en dertig december.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BIJZONDERE REGLEMENTEN
Artikel 19.
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig met de wet en deze statuten.
2. De algemene vergadering kan bijzondere onderwerpen regelen in afzonderlijke reglementen; op deze reglementen is het in lid 1 bepaalde van toepassing.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20.
1. In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping hebben gedaan moeten tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te kennis brengen van de leden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
4. Is het quorum als bedoeld in het voorgaande lid niet aanwezig, dan wordt binnen zes weken een tweede algemene vergadering gehouden, waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
6. Het bestuur is verplicht een afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Artikel 21.
1. Het bepaalde in het vorige artikel, leden 1 tot en met 4, is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
2. Een besluit tot ontbinding der vereniging wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
3. Bij ontbinding der vereniging beslist de ledenvergadering, die tot ontbinding heeft besloten, over de bestemming, welke aan de bezittingen der vereniging zal worden gegeven.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

SLOTARTIKEL
Artikel 22.
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.