Arbeidsmarkt, werkgelegenheid en ontwikkeling in de isolatiesector

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Isolatiebranche

Samenstelling en ontwikkeling van de werkgelegenheid

Technische isolatie omvat warmte en koude isolatie, brandpreventie en geluidwering, in industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en vele andere sectoren. Deze gespecialiseerde bedrijven vormen een belangrijke sector binnen de Nederlandse economie. De isolatiebedrijven zoeken op dit moment naar allerlei oplossingen om personeel te vinden. Zo worden er steeds meer flexwerkers ingezet, of er wordt personeel uit het buitenland geworven.

Stichting OOI, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de Isolatiebranche, heeft onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt in de isolatiesector. Voor VIB vormde dit de basis voor een beleidskeuze om de instroom van personeel in de sector te bevorderen door gerichte monitoring van de personeelsbehoefte bij de bedrijven en dit te plaatsen naast de Europese ontwikkelingen binnen de sector. Ook zal worden gekeken naar de arbeidsmobiliteit en de beroepskwalificaties in de diverse landen.

De toekomst van een leven lang leren en ontwikkelen in de isolatiebranche

De rol en invulling door het O&O-fonds en opleidingscentrum OOI

VIB streeft het opleiden en leven lang ontwikkelen (LLO) in de thermische isolatiesector na. Volgens VIB vormen opleiden en LLO de basis om beter gekwalificeerde medewerkers te krijgen en te houden (perspectief werkgevers). Daarnaast is het een voorwaarde om mensen een goede start op de arbeidsmarkt te geven en hun inzetbaar te vergroten bij de huidige of een andere werkgever (perspectief werknemer). Ook wil VIB dat het functieniveau van de isolatiemonteur het minimaal gewenste niveau van werkenden zou moeten zijn. De isolatiesector streeft naar een beroepsprofiel waarin vakmanschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid door anderen gezien en erkend (en betaald) wordt.

Stichting OOI is zowel een O&O-fonds als een opleidingscentrum voor de isolatiesector. VIB heeft zitting in het bestuur van OOI, tezamen met vertegenwoordigers van de vakorganisaties. OOI is toegerust om in te spelen op de behoeften van de isolatiesector. Via het bevorderen van vakmanschap en innovatie binnen de isolatiebranche wil OOI de kennisfunctie versterken. Hierbij wordt gezocht naar oplossingen die bedrijven individueel niet kunnen realiseren. OOI fungeert als aanjager in het activeren en interesseren van bedrijven en medewerkers voor leven lang leren en ontwikkelen.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.