Huishoudelijk Reglement

BESLUITVORMING

Artikel 1

1. Tenzij in statuten of bijzondere reglement anders is bepaald nemen de organen der vereniging hun besluiten bij volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Indien over zaken geen stemming wordt verlangd wordt het desbetreffende besluit geacht tot stand te zijn gekomen met algemene stemmen.
3. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt ook bij deze stemming door niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan wordt gestemd tussen de kandidaten die bij de tweede stemming het grootste en het op één na grootste aantal stemmen behaalden.
4 Indien bij stemming over personen de stemmen staken beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. In een vergadering kan namens een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commandi¬taire vennootschap slechts één stem worden uitgebracht.

TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP

Artikel 2

1. De aanvrage tot het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. De aanvrager dient de gegevens te verstrekken welke het bestuur nodig acht.
2. Over toelating tot het lidmaatschap beslist de ballotagecommissie volgens regelen te stellen bij het reglement op de ballotagecommissie.
3. Tegen een besluit waarbij toelating wordt geweigerd staat beroep open bij het bestuur. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld, en wel binnen 14 dagen na de verzending van het besluit aan de aanvrager. Het bestuur beslist na verhoor op behoorlijke oproeping van de aanvrager.

BEROEP OP DE LEDENVERGADERING

Artikel 3

1. Een lid dat in beroep wenst te komen van een bestuursbesluit, houdende ontzetting uit het lidmaatschap, geeft daarvan binnen één maand na de datum waarop dit besluit aan hem is verzonden kennis aan de algemene secretaris. Het bestuur is gehouden het beroep in de eerstkomen¬de Algemene Vergadering te behandelen.
2. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur een uiteenzetting gegeven van de redenen die tot het verlies van het lidmaatschap hebben geleid.
3. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld in persoon of bij gemachtigde zijn belangen voor te dragen.
4. Het besluit van de Algemene Vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

VERKIEZING VAN HET BESTUUR

Artikel 4
De leden van de vereniging zijn bevoegd tot het stellen van kandidaten voor iedere vacature in het bestuur. Het bestuur stelt voor de vacature uit de gestelde kandidaten een niet-alfabetische aanbeveling op en kan de aanbeveling aanvullen met andere kandidaten.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE SECRETARIS

Artikel 5

De secretaris is belast met de voorbereiding en de uitvoering van door organen van de vereniging te nemen c.q.
genomen besluiten.
Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden.
Hij heeft de dagelijkse leiding van het secretariaat van de vereniging.

COMMISSIES

Artikel 6

De samenstelling en de taak van de ballotagecommissie worden geregeld bij afzonderlijk reglement. Commissies kunnen door het bestuur worden gemachtigd leden der vereniging, die betrokken zijn bij een bepaald belang, te dezer zaken voor raadpleging bijeen te roepen.

OVERTREDING VAN REGLEMENTEN

Artikel 7

1. De maatregelen bedoeld in artikel 5 van de statuten worden door het bestuur opgelegd. De maatregelen zijn de volgende:
a. berisping;
b. geldboete tot maximaal f 5,000,--, te verbeuren ten gunste van de vereniging.

2. Alvorens een besluit, als in lid 1 bedoeld, wordt genomen moet het bestuur de betrokkenen, na behoorlijke oproeping, in de gelegenheid stellen zich mondeling of schriftelijk te verdedigen.

GELDMIDDELEN EN BEGROTING

Artikel 8

1. De Algemene Vergadering stelt de begroting van uitgaven en inkomsten vast vóór het begin van het boekjaar waarvoor ze moet gelden.

2. De jaarlijkse contributies en andere periodieke bijdragen aan de vereniging verschuldigd worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

3. De bedragen, bedoeld in het vorige lid, vervallen op 1 januari van het boekjaar waarvoor ze zijn vastgesteld. Indien het feit dat verschuldigdheid tot betaling van periodieke bijdragen doet ontstaan plaats heeft respectievelijk in het tweede, derde of vierde kwartaal van het in de vorige zin bedoelde boekjaar, is van de in lid 2 genoemde bijdragen verschuldigd respectievelijk 75, 50 of 25 procent.

4. Binnen 5 maanden na afloop van een boekjaar legt het bestuur de rekening en verantwoording over dat jaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De rekening en verantwoording wordt opgemaakt door een door het bestuur aan te wijzen accountant.

5. De Algemene Vergadering benoemt telkenjare een financiële commissie van twee personen welke belast is met het onderzoek van het gevoerde financiële beleid. De commissie brengt van haar bevindingen rapport uit aan de Algemene Vergadering.

6 De goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene Vergadering strekt het bestuur respectievelijk de secretaris tot decharge van het gevoerde beleid respectievelijk beheer.

JAARVERSLAG

Artikel 9

1. Het bestuur brengt aan de ledenvergadering een verslag uit van de werkzaamheden in de achterliggende periode verricht.

2. Het verslag wordt ter beschikking van de leden gesteld.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.