Energiebesparing in de industrie verdient een steviger prikkel

Chronologisch overzicht

Chronologisch overzicht - VIB Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf

Waar is ons pleidooi op gebaseerd?

De recente rapporten die zijn verschenen tonen onverminderd aan dat energiebesparing in de industrie een belangrijke stap is in het behalen van de doelstellingen voor CO2-reductie.

Laatste stand van zaken op dit dossier

9 juni 2021
Door de EiiF publicatie en de factsheets voor het energiebesparingspotentieel in te brengen bij verschillende maatschappelijk betrokken platforms ontstond er sinds maart 2021 een steeds breder besef over de nut en noodzaak van isolatie in de industrie. VIB is in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van het Ministerie van EZK, met Omgevingsdiensten en werkgeversorganisaties.
Daarnaast kon VIB met hulp van adviseurs de opstellers van het rapport 6.25 benaderen om te bespreken hoe in een vervolgversie van deze publicatie meer rekening kan worden gehouden met de energiebesparingsmogelijkheden via isolatie.

De open en constructieve houding van alle partijen toont aan dat men begrijpt dat VIB ook vanuit het algemeen maatschappelijk belang een boodschap brengt. Dat uit zich mede door de mogelijkheid die door media wordt geboden om bijdragen te leveren aan artikelen. Vanwege copy right zijn de artikelen helaas niet te plaatsen op deze VIB website.

Op 1 maart 2021 heeft EiiF haar 2e studie gepubliceerd over het besparingspotentieel met industriële isolatie. Het onderzoek is gebaseerd op 2500 Tip Check inspecties over de afgelopen 10 jaar. Om het besparingspotentieel te analyseren, neemt de studie de energieverliezen uit de huidige isolatiemethode bij de industriële bedrijven en vergelijkt deze met het scenario waarin alles geïsoleerd is volgens de energieklassen voor isolatie gedefinieerd door de Duitse richtlijn VDI 4610. Het realiseren van een klimaat neutrale en circulaire industrie in 2050 en een tussentijdse reductiedoelstelling voor de industrie van 19.4 Mton in 2030 vraagt om innovatie, vernieuwing en het durven loslaten van bestaande handelwijzen. Een omslag in denken en handelen. Grootse plannen en weidse vergezichten worden voorgespiegeld. Soms wordt daarbij vergeten wat er vandaag al te realiseren valt, en wel op eenvoudige wijze: door energie niet te gebruiken. Met betere isolatie van leidingen, wanden en daken van verwarmde opslagtanks en andere installaties valt er in de industrie een enorme energiebesparing te realiseren en daarmee ook een vermindering van de CO2 uitstoot.

VIB probeert de beleidsmakers te overtuigen dat de geschetste besparingen in de EiiF rapportage een serieuze basis zijn om tot een maatschappelijk besluit te komen om bij de ETS bedrijven over te gaan tot energiebesparing van het zogenaamde laaghangend fruit.

Wij bepleiten dat in het overheidsinstrumentarium meer en steviger prikkels komen, die de industriële bedrijven dwingen ook de ‘winst-pakkers’ voor het klimaat in hun bedrijfsvoering door te voeren. In het bijzonder pleiten wij ervoor dat de wettelijke verplichting voor energiebesparing ook van toepassing wordt op de grootste emittenten van CO2, de bedrijven die onder het EU-ETS vallen en dat concrete isolatie-maatregelen opgenomen worden als ‘erkende maatregel’ voor de procesindustrie.

Op 30 september 2020 heeft VIB haar standpunten in een brief kenbaar gemaakt aan de Vaste Kamercommissie van EZK. De motie van van der Lee is daarop aangenomen. De tweede kamer heeft daarop gevraagd naar een onderzoek aangaande de energiebesparing door ETS-bedrijven. Het blijkt dat zij hun overeengekomen doelstellingen onvoldoende hebben gerealiseerd. Zie ook de brief van Minister Wiebes op 10 december 2020 aan de Tweede Kamer Met een aantal externe deskundigen en NCTI zal VIB de uitvoeringsvoorstellen richting ministerie EZK en vertegenwoordigers van het bevoegd gezag ontwikkelen.

Aan welke aanvullende maatregelen denken wij?

Door slimme combinaties of uitbouw van de voorgestelde en de bestaande maatregelen kunnen naar ons inzicht veel resultaten geboekt worden.

Wettelijke verplichting energiebesparing voor alle industriële bedrijven.
Op dit moment zijn kleinere bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Hier geldt een informatieplicht en zijn erkende maatregelen geformuleerd. De 400 grootste industriële bedrijven, de EU-ETS-bedrijven, vallen echter buiten deze verplichting. Het zou goed zijn om ook deze bedrijven onder de verplichting te laten vallen. Daarbij stellen wij voor om voor de industrie concrete isolatie-maatregelen als isolatie van afsluiters en isolatie van tankdaken op te nemen als ‘erkende maatregel’. Dit zijn maatregelen die zich doorgaans binnen 5 jaar terugverdienen. Als erkende maatregel ontstaat er duidelijkheid voor bedrijven, toezichthouders en toeleveranciers. De aanpak met erkende maatregelen functioneert en wij voorzien dat deze ook hier haar vruchten zal afwerpen.

De uitvoering wordt versterkt met gerichte kennisdeling tussen industriële bedrijven, toezichthoudende overheden en toeleveranciers van schone technologie. Onze sector is van harte bereid hier haar bijdrage aan te leveren. Samen met het kenniscentrum voor de isolatiesector, NCTI, zijn wij bereid -daar waar nodig is- om ook de handhavers in het industriële domein van de nodige kennis en informatie over goed isoleren te voorzien.

Beter isoleren als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies.
Industriële bedrijven ontvangen forse subsidies voor allerlei projecten. Betere isolatie van leidingen en installaties zou eigenlijk een ‘no brainer’ moeten zijn. Door isolatie op te nemen als voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie zullen bedrijven -ook voor hun eigen profijt- het steeds meer vanzelfsprekend gaan vinden dat er goed geïsoleerd wordt.

Gelijktrekken van energie efficiëntie eisen industriële installaties aan die van de gebouwde omgeving.
In de gebouwde omgeving (woningbouw en utiliteit) is het gebruikelijk te werken met normstellende energie labels. In Duitsland kent men de VDI 4610 energie classes als richtlijn voor de industrie. Als in Europa klasse C van deze richtlijn (vergelijkbaar met de norm voor de gebouwde omgeving) als norm wordt gehanteerd voor energie efficiëntie in de industrie, dan kan de besparing -volgens EiiF- oplopen tot 6 procent van de industriële uitstoot van CO2!

Tot slot.
Er is dus minimaal een potentieel van 1,25 Mton met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Als de terugverdientijd wordt verhoogd naar 7 jaar, zal dit nog weer verder toenemen.

Positief effect van implementatie van de maatregelen.
Mede vanwege de Coronacrisis zal, zo is de verwachting, de werkgelegenheid in Nederland een flinke tik krijgen. Uit een enquête onder leden van de VIB naar de effecten van de corona crisis voor de isolatiebedrijven valt af te leiden dat er in enige mate sprake is van een negatief effect op de werkgelegenheid.
Bij het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen zal de werkgelegenheid in de isolatiesector (fors) kunnen groeien, met enkele honderden werknemers per jaar. En dat biedt kansen voor lager en praktische geschoolde mensen. Zij zijn -mits gemotiveerd- van harte welkom als werknemer in de isolatie-sector.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.