VIB-voorzitter Koole: branche zet grote stappen

Ondernemersorganisatie VIB zet grote stappen, aan de hand van een duidelijke missie. Dit concludeert voorzitter Hans Koole 31 mei 2016 in zijn jaarbalans op de ledenvergadering te Münster. Grote stappen, die uitnodigen tot verdere actie.
Ruim een jaar na het uitzetten van de koers op het seminar op SS Rotterdam maakt VIB-voorzitter Hans Koole de balans op.

Referentiekader is de duidelijke visie en missie, de eerste voorwaarde om de sterke uitgangspositie van de brancheorganisatie uit te bouwen.
Andere domeinen waarop de isolatiebranche aan de slag moet zijn:
- Professionaliseren en opleiden;
- Op sectorniveau aandacht voor kwaliteitsbevordering, innovatie en kennis;
- Scherper positionering van de isolatiebranche ten opzichte van andere bedrijfstakken en ten opzichte van de overheid.
 

Branche-impressie

Hans Koole baseert bovengenoemde actievelden op zijn ‘honderd dagen branche-impressie’ die een jaar geleden in Rotterdam de glimlach der herkenning opwekte:
- Vanzelfsprekend VIB-lidmaatschap met grote betrokkenheid bij de ondernemersorganisatie;
- Een kleine branche die alles in huis heeft voor een krachtig functioneren: eigen cao, eigen instituties zoals O&O-fonds OOI, vaktechnisch centrum NCTI en goede banden met de Europese koepel FESI;
- Een contrastrijke branche, waar inzet op kwaliteit of prijs tegenover elkaar staan en de uitvoeringspraktijk per definitie parallel loopt met de roep om isolatienormen.

Missie

Hoofdlijnen van de VIB-missie, uitgangspunt voor concrete activiteiten en projecten, zijn bevordering van:
1. Het ondernemersklimaat voor de VIB-leden;
2. Zichtbaarheid en toegevoegde waarde van goed isolatiewerk voor de samenleving;
3. Kwaliteit en inzetbaarheid van werkenden in het isolatiebedrijf;
4. Veiligheid en arbeidsomstandigheden;
5. Samenwerking tussen VIB-leden onderling en tussen isolatiebedrijven en hun opdrachtgevers.

Een groot aantal VIB-initiatieven geeft invulling aan de missie. Hans Koole benoemde een hele serie, uiteenlopend van vakgebonden tot ondernemers- en managementgerichte inspanningen. In de laatste categorie bevinden zich de CAO-gerelateerde zaken. De isolatiebranche heeft een eigen cao, lopend tot 1 juni 2017. Een cursus maakt leden vertrouwd met de ins  en outs. De werkgroep HRM start na de zomer een branche-inventarisatie ter voorbereiding op de nieuwe CAO. Verder is de VIB bezig meer duidelijkheid te brengen over toepasbaarheid van verschillende CAO’s waarmee multidisciplinaire bedrijven te maken kunnen hebben. Uiteraard volgt de brancheorganisatie de ontwikkeling op pensioengebied en op de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Gezond en veilig werken

Mede vanuit de CAO-afspraken en de verantwoordelijkheid voor veiligheid en goede arbeidsomstandigheden werkt VIB via I&I Mens en Werk aan Arbo-catalogi. Deze zijn recent geactualiseerd. Bedrijven tot 25 medewerkers kunnen via een kosteloos RI&E-tool vrijstelling verkrijgen van externe Risico-inventarisatie en –Evaluatie. Verder heeft VIB, vooruitlopend op aangescherpte normen voor keramische vezels een interne werkgroep ingesteld om vanuit de branche inbreng te leveren en omgekeerd de branche te informeren over de ontwikkelingen.

Economie

Een grote uitdaging, aldus Hans Koole, is het economische klimaat. Ondanks een verbeterde conjunctuur heeft de industrie te maken met lage energietarieven die de discussie afleidt van isolatie-optimalisatie. In de utiliteit kijken opdrachtgevers en vooral hun uitvoerende partners nog sterk naar de prijs en minder naar de toegevoegde waarde. “Het afgelopen jaar zijn aanzetten gegeven om de positie van isolatiebedrijven in de keten naar voren te halen”, aldus Koole op de Algemene Ledenvergadering in Münster. “De basis is gelegd, maar we zijn er nog niet.”

Waarde ‘Goed isolatiewerk’

Rode draad in de brancheaanpak is dan ook missiepijler 2, bevordering van de zichtbaarheid en vergroting van de toegevoegde waarde van goed isolatiewerk. Met de volgende initiatieven maakt VIOB korte metten met de isolatiebetekenis van ‘onbekend maakt onbemind’:
- Na de zomer legt VIB de conceptversie van de tot nu toe node gemiste utiliteitsnorm voor aan de leden en belanghebbende partners. Deze evenknie van de industriële CINI-richtlijnen, mede ontleend aan de gevestigde Belgische utiliteitsrichtlijn, moet uiteindelijk als norm worden opgenomen in het Bouwbesluit. Belangrijkste eerste stap in deze richting is een groot draagvlak in de utiliteitssector zelf.
- Ook als het gaat om feiten en cijfers hoeft de utiliteit niet langer jaloers naar de industrie te kijken, waar Ecofys-onderzoek en EiiF-studies de isolatiebijdrage aan energiebesparing en reductie van CO2-emissie aantoont. VIB legt momenteel de laatste hand aan een factsheet over energiebesparing met hoogwaardige leidingisolatie. De kunst is dit factsheet te baseren op het fundament van de natuurkundige principes. Daarop selecteert de markt zelf producten, systemen en uitvoeringsopties om de energiewinst te realiseren. Koole signaleert tot zijn vreugde dat betrokken, waaronder producenten van isolatiesystemen, in de licht over hun eigen schaduw weten te stappen. Isolatieondernemers kunnen de factsheet inzetten in gesprekken met opdrachtgevers, ook gericht op het tegenwoordig zwaarwegende thema ‘binnenklimaat’.
- De VIB voert in het kader van het Energieakkoord intensieve gesprekken met diverse spelers, waaronder de SER, Borgingscommissie Energieakkoord, SER, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), milieuorganisaties en de chemiesector. Inzet is bewustmaking dat goed isolatiewerk in korte tijd aanzienlijke milieuwinst boekt.
Naar aanleiding van de Kamerbrief van EZ-minister Kamp over het intensiveringspakket Energieakkoord heeft de VIB de minister suggesties gedaan om met verbeterde technische isolatie de energiedoelen sneller te bereiken. Dit komt neer op verplichte energiescans door NCTI-deskundigen of TipCheck-engineers en handhaving van de verplichting maatregelen tot vijf jaar terugverdientijd uit te voeren. Voor de utiliteit wil VIB hoogwaardige technische isolatie opgenomen zien in de lijst van Erkende Maatregelen en – te zijner tijd – opname van de VIB-Utiliteitsrichtlijn in Bouwbesluit en Energieprestatiekeurmerk (EPK).

Isolatiesector in beeld

Al deze initiatieven vragen uiteraard ook om goede zichtbaarheid van de isolatiesector. Suggesties die van tijd tot tijd in de ledenvergaderingen oppopten – isolatie op TV, isolatie op de beurs, technische isolatie voor de nabije en verdere buitenwereld – kan Hans Koole deze ledenvergadering met een serie ‘vinkjes’ voorschotelen:
- RTL7-programma Doe maar Duurzaam heeft in maart 2016 de technische isolatiesector geportretteerd. Via YouTube en www.isoleren.nl is de film te zien, met de uitnodiging aan isolatieondernemers om de link op de eigen sites op te nemen.
- Begin oktober is de VIB namens de sector krachtig present op een tweetal relevante beurzen: Energie & Industrie in ’s-Hertogenbosch en Industrial Processing in Utrecht. Hier wordt technische isolatie gepresenteerd aan een brede groep bezoekers, exposanten en overheden. Deze promotieactiviteiten brengt VIB-voorzitter Koole tot het advies aan isolatieondernemers om zoveel mogelijk in beeld te komen bij de eindgebruiker, onder meer door de plaats in de keten van opdrachtgever, installateur, isoleerder en eindgebruiker goed te kiezen. “De sector moet in onderlinge verbondenheid en een zekere openheid vanuit bedrijven laten zien wat ze op eigen kracht waarmaakt. Dat vraag inbreng, meehelpen draagvlak te creëren en na A zeggen ook A uitvoeren om de sector met genoemde activiteiten en projecten ‘groots’ te maken.
- Een recent afgerond project om de diversiteit, specifieke toepassingsgebieden en functionaliteit in beeld te brengen met vakmanschap als rode draad is de ‘Staalkaart van de Nederlandse Isolatiesector’. Met deze handzame uitgave kunnen isolatiebedrijven opdrachtgevers, beslissers en beleidmakers in een ruime kring een uitnodigende indruk van de branche geven: een ‘smaakmaker’ die in woord en beeld technische isolatie op de kaart zet en aanzet tot een inhoudelijke gedachtenwisseling.

Kennisontwikkeling

Binnen de bedrijfstak maakt VIB zich, onder meer in overleg met NCTI, CINI en OOI, sterk voor verdere verbetering op het gebied van kennisontwikkeling, innovatie en professionaliteit. Hans Koole nodigt de ondernemers uit vooral te gaan kijken in het Huis van de Isolatie in Woerden. Deze OOI-opleidingslocatie fungeert steeds meer als ontmoetingsplek voor de sector. Dankzij de enthousiaste inspanningen van bedrijven en het OOI-team is het aantal opleidingen fors toegenomen. Bedrijven met een opleidings- of trainingsvraag zijn welkom bij OOI, dat vooral inzet op een vraaggerichte aanpak.
Ten aanzien van NCTI streeft VIB naar een aangescherpte bijdrage aan de sector, aanvullend op al hetgeen NCTI reeds doet voor CINI. Concrete dossiers zijn kennisontsluiting op het gebied van corrosie onder isolatie (CUI) en op het terrein van innovaties, zodat de relatief kleine isolatiesector over de juiste kennis beschikt. Hans Koole stelt dat de kwaliteitsbijdrage die NCTI als onafhankelijke kennis- en adviescentrum onder meer levert via inspecties van grotere betekenis moet worden.

Samenwerking

Hans Koole houdt de sector voor dat samenwerking, onderling en tussen isolatiebedrijven en hun opdrachtgevers, systematischer moet worden aangepakt, onder meer om de branche met formele en informele kennisuitwisseling op een hoger plan te brengen. “De economische omstandigheden vragen om herijking van het gebruikelijke bedrijfsmodel dat sterk is geënt op tijd- en kostenefficiëntie en dus inzet op prijsconcurrentie. Onze bedrijven moeten de eigen kennis over hoogwaardige technische isolatie inzetten, om bij opdrachtgevers proactief als probleemoplosser te acteren. Lastig, maar kansrijk”, zegt Koole over VIB-initiatieven in deze richting, steeds gebouwd op samenhang en samenwerking.
“Er zijn grote stappen gezet, maar we moeten ook verder blijven werken aan ons lijstje actiepunten”, besluit VIB-voorzitter Hans Koole zijn inleiding voor de Algemene Ledenvergadering. “In de VIB-ledenvergadering van november 2016 blikken we gezamenlijk vooruit naar de essentiële zaken die we in 2017 oppakken.”
 

 

Nieuws

FESI bestaat 50 jaar

 
 

Joop Ettekoven neemt afscheid van het VIB-bestuur

Het VIB-bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 oktober 2020 afscheid genomen van Joop Ettekoven. Vanwege Cor..
 

Berry Branten nieuw VIB bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenveradering van 7 oktober 2020 is Berry Branten (Branten Isolatie Technieken) gekozen als bestuurslid voor d..
 

OOI heeft een nieuwe locatie, samen met NCTI

 
 

Paul van der Waal nieuw VIB-bestuurslid

Nu de Corona-maatregelen wat zijn versoepeld konden VIB voorzitter Hans Koole en het nieuwe VIB bestuurslid Paul van der Waal elkaar..
 

Mooie isolatieprojecten op Linkedin

Sinds enige maanden werkt VIB via Linkedin aan een groep Mooie Isolatieprojecten. Bedrijven plaatsen daar hun projecten met foto's w..
 

Rudolf Jürcke new president of FESI

Dr. Rudolf Jürcke was elected and formally appointed at the General Assembly of the FESI-members in Spring 2020 as the new FESI..
 

FITS is de vertegenwoordiging en producent voor Econtras

Het bedrijf van C.J. van Waas voor de Balkan regio werd op 17 januari jl. bezocht de Nederlandse ambassadeur Dr. Reinhout Vos, tezam..
 

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie SZW extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarn..
 

Lage rente bepaalt uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot va..
 

Nieuwe uitgave controlepunten brand

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BB..
 

Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de ..
 

Circulaire economie: 10 miljoen extra MIA/Vamil

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemer..
 

Nederlandse Staat opnieuw teruggefloten

De Nederlandse Staat moet definitief de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat bepaalde d..
 

Stormloop op SDE+

Ontwikkelaars van hernieuwbare-energieprojecten hebben de afgelopen maanden massaal een aanvraag voor SDE+subsidie ingediend. De eno..
 

Milieuboete dreigt voor Vlaanderen

Vlaanderen hangt een Europese boete van 433 miljoen euro boven het hoofd omdat het tegen eind volgend jaar zijn klimaatdoelen niet h..
 

CBS: grootste reductie broeikasgas industrie/energiesector

De uitstoot van broeikasgas lag eind 2018 15 procent lager dan in 1990. Tegelijkertijd groeide in die periode de economie met 80 pro..
 

Gasunie warmtetransportbeheerder LdM en VP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de le..
 

Klimaatakkoord mist industriële isolatie

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist é..
 

VNO-NCW wil breed balansakkoord

‘Maatschappelijk gezien agendeerde de minister-president met uit zijnspraak over de salarissen een belangrijk thema, namelijk ..
 

Versneld overschakelen op waterstof

De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team va..
 

Archief